Regulamin

§ 1 - Definicje

 1. Konsument – Osoba będąca konsumentem w myśl przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE.
 2. Konto – funkcja Platformy, dzięki której Użytkownik, identyfikowany za pomocą określonej unikalnej nazwy, może skorzystać z wszystkich dostępnych dla niego w Platformie funkcji.
 3. Platforma - platforma internetowa AT.Systems prowadzona przez Usługodawcę, dostępna pod adresem www.at.systems umożliwiająca Użytkownikom w szczególności dokonywanie zautomatyzowanych transakcji kupna lub sprzedaży kryptowalut na określonych przez Użytkownika Giełdach prowadzonych przez podmioty trzecie.
 4. Giełda – serwis prowadzony przez podmiot trzeci, niepowiązany z Usługodawcą, umożliwiający Użytkownikom obrót kryptowalutami.
 5. Prowizja – wskazana w regulaminie prowizja przysługująca Usługodawcy z tytułu świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin.
 7. Umowa - umowa ramowa pomiędzy Użytkownikiem i Usługodawcą, zawarta w oparciu o Regulamin za pośrednictwem Platformy na czas nieokreślony, w ramach której Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika Usługę.
 8. Usługa – Usługa świadczona przez Usługodawcę w ramach Umowy na rzecz Użytkowników, polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi Platformy wraz z funkcją automatycznego dokonywania transakcji na kryptowalutach w ramach Giełd (automat transakcyjny).
 9. Usługodawca – dostawca Usługi działający pod firmą AUTOMATED TRADING SYSTEMS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Tysiąclecia 101, 40-875 Katowice
 10. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna korzystająca z Platformy.

§ 2 - Dane kontaktowe i komunikacja

 1. Adres pocztowy: AUTOMATED TRADING SYSTEMS Sp. z o.o.
  ul. Tysiąclecia 101, 40-875 Katowice
 2. Adres poczty elektronicznej: [email protected]
 3. Usługodawca komunikuje się z Użytkownikami w polskim lub angielskim, w zależności od wyboru Użytkownika.
 4. Podstawową formą komunikacji pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikami jest komunikacja drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty e-mail.

§ 3 - Usługi

 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin usługi świadczonej drogą elektroniczną, zgodnie z wymogami polskiej ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przez Usługodawcę.
 2. Na podstawie Regulaminu Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, w ramach udostępnionej Użytkownikowi Platform następujące Usługi automatycznego obrotu kryptowalutami, na Giełdach wybranych przez Użytkownika, a w szczególności możliwość:
  1. Automatycznego zakupu kryptowalut, po spełnieniu się zdefiniowanych przez Użytkownika warunków, w szczególności po wskazanej cenie;
  2. Automatycznej sprzedaży kryptowalut, po spełnieniu się zdefiniowanych przez Użytkownika warunków
  3. Cyklicznego kupowania i sprzedawania kryptowalut zgodnie ze wskazanym algorytmem określonym przez Użytkownika, w tym także na bazie jednego z predefiniowanych algorytmów dostępnych w ramach Platformy.
 3. W celu zlecenia transakcji w ramach Usługi Użytkownik powinien w szczególności wybrać Giełdę, w ramach której wykonywane będą transakcje oraz przekazać posiadane już kryptowaluty, które mają być wykorzystywane w ramach zlecanych przez Użytkownika transakcji, na wskazany w ramach Platformy portfel kryptowalut.
 4. Usługodawca zobowiązuje się zdeponować przyjęte od Użytkownika kryptowaluty, na właściwym portfelu kryptowalut Platformy, w terminie 24 godzin od ich przekazania przez Użytkownika.
 5. Użytkownik upoważnia Usługodawcę do wykonywania w jego imieniu i na jego rzecz transakcji obrotu kryptowalutami w ramach Usługi, w oparciu o wybrane przez Użytkownika parametry transakcji, w tym na wskazanych przez Użytkownika Giełdach, z zastrzeżeniem że Usługa polega na wyłącznie na automatycznym wykonywaniu transakcji zdefiniowanych przez Użytkownika i Usługodawcę nie wpływa na ich parametry.
 6. W ramach Usług Platforma proponuje Użytkownikowi predefiniowane algorytmy obrotu kryptowalutami – jednakże stanowią one wyłącznie niewiążącą propozycję Usłogodawcy i nie mają charakteru porady inwestycyjnej. W przypadku gdy Użytkownik zamierza skorzystać z danego algorytmu – jego wybór powinien stanowić świadomą, poprzedzoną analizą ryzyka decyzję Użytownika. Usługodawca nie gwarantuje i nie zapewnia, że predefiniowane algorytmy będą odpowiadać indywidualnym potrzebom poszczególnych Użytkowników – gdyż stanowią one jedynie przykładową sugestie możliwej konfiguracji Usługi.
 7. Użytkownik powinien stale i na bieżąco monitorować zlecane przez siebie transakcje, w szczególności weryfikować parametry tych transakcji pod kątem ryzyka związanego ze zmianami kursów kryptowalut. Usługodawca w szczególności zaleca Użytkownikom ustawianie stosownych zabezpieczeń typu stop-loss.
 8. W ramach Usługi Usłogodawca nie świadczy żadnych Usług polegających na zabezpieczeniu transakcji zlecanych przez Użytkowników, w tym na monitorowaniu parametrów transakcji, samodzielnym ustawianiu zabezpieczeń stop-loss, czy jakimkolwiek doradztwie dotyczącym obrotu kryptowalutami przez Użytkownika.
 9. Z tytułu udostępnienia Użytkownikowi Platformy oraz świadczenia Usług Usługodawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie, w szczególności Prowizja z tytułu automatycznego realizowania transakcji na rzecz Użytkownika.
 10. Wysokość Prowizji z tytułu automatycznego realizowania transakcji na rzecz Użytkownika wynosi 0,2 % wartości każdej transakcji (zarówno kupna jak i sprzedaży) wykonanej na Platformie.
 11. Oprócz Prowizji wskazanej w ust. 10 Użytkownik obciążony zostanie prowizją Giełdy w ramach której dokonywane będą transakcje. Wysokość prowizji podmiotu trzeciego jest niezależna od Prowizji pobieranej przez Usługodawcę i jest zależna od wybranej Giełdy.

§ 4 - Korzystanie z Platformy

 1. Do korzystania z Platformy oraz Usługi niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet, aktywne konto email, a także portfel do obrotu kryptowalutami.
 2. W celu automatycznego zlecania transakcji Użytkownik powinien również dysponować kryptowalutami obsługiwanymi w ramach Platformy – lista obsługiwanych kryptowalut oraz Giełd znajduje się w Platformie.
 3. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet zgodnie z taryfami swojego operatora telekomunikacyjnego.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy i Usług zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego. W szczególności zabronione jest wprowadzanie przez Użytkownika do Usług jakichkolwiek treści bezprawnych.

§ 5 - Rejestracja w Platformie

 1. W celu korzystania z wszystkich funkcji Platformy, Użytkownik musi zarejestrować się w Platformie tj. założyć Konto.
 2. Rejestracji dokonuje się poprzez podanie w odpowiednim miejscu w Platformie informacji o Użytkowniku zgodnie z wytycznymi dostępnymi w Platformie.
 3. Użytkownik, zamieszczając dane w Platformie oświadcza, że są one prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.
 4. Usługodawca wyśle na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji powiadomienie o otrzymaniu zgłoszenia rejestracyjnego wraz z linkiem aktywacyjnym.
 5. W przypadku braku aktywacji Konta w ciągu 48 godzin od wysłania powiadomienia, powiadomienie zostanie wysłane ponownie. Jeśli Użytkownik nie potwierdzi rejestracji w Serwisie w ciągu 24 godzin od wysłania ponownego powiadomienia zgłoszenie rejestracyjne zostanie anulowane.
 6. W momencie potwierdzenia woli zarejestrowania się w Serwisie przez Użytkownika zostaje zawarta między nim a Usługodawcą, umowa o świadczenie usług w ramach Platformy, w tym o prowadzenie Konta i udostępnienie Usług, na czas nieokreślony, na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 6 - Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca. Dane przetwarzane są i umieszczane w zbiorach danych prowadzonych przez Usługodawcę.
 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu realizacji Usług oraz w celach statystycznych, a jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę lub istnieje ku temu inna przesłanka przetwarzania – również w celach marketingowych.
 3. Podanie danych osobowych podczas rejestracji, a także podczas korzystania z Platformy, jest całkowicie dobrowolne, ale równocześnie konieczne do skorzystania z Usług świadczonych w związku z Platformą.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do przetwarzanych i dotyczących go danych oraz prawo do żądania ich poprawienia.

§ 7 - Zastrzeżenia

 1. Usługodawca zwraca uwagę, że kryptowaluty nie są środkiem płatniczym, a z każdym obrotem kryptowalutami związane jest szczególne ryzyko utarty wartości pieniężnych. Przed dokonywaniem transakcji związanych z kryptowalutami, Użytkownik powinien dokonać własnej oceny ryzyka transakcyjnego, a w szczególności zapoznać się ze stanowiskami organów nadzoru i regulacji rynku takich jak European Banking Authority (EBA) czy właściwe organy krajowe (np. Komisja Nadzoru Finansowego czy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów).
 2. Korzystając z Usługi czy też dokonując jakiegokolwiek innego obrotu kryptowalutami powinien uwzględnić wszelkie ryzyka z tym związane, w szczególności ryzyko nagłej zmiany kursu (wyceny) kryptowaluty czy braku nadzoru nad kryptowalutami ze strony organów administracji publicznej, a także szczególne ryzyka związane z funkcjonowaniem Giełd, w tym ryzyko utraty wypłacalności Giełdy wybranej przez Użytkownika.
 3. Działalność Usługodawcy w odniesieniu do oferowanej Usługi polega wyłącznie na udostępnieniu systemów umożliwiających Użytkownikowi automatyczne zlecanie zakupu lub sprzedaży kryptowalut i nie stanowi usługi płatniczej (w rozumieniu Dyrektywy PSD2, tj. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366), usługi doradztwa inwestycyjnego czy działalności inwestycyjnej (w rozumieniu Dyrektywy MIFID, tj. Dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady), ani żadnej innej działalności regulowanej w rozumieniu szczególnych przepisów polski czy Unii Europejskiej.
 4. Ze względu na naturę Usługi względem Użytkowników niebędących Konsumentami wszelka odpowiedzialność Usługodawcy jest wyłączona, a jeśli zgodnie z właściwymi przepisami prawa takie ograniczenie nie jest możliwe – odpowiedzialność ta jest ograniczona w maksymalnie dopuszczonym przez prawo zakresie. W przypadku Użytkowników będących Konsumentami strony odpowiadają względem siebie na zasadach ogólnych, jednakże o ile nie będzie naruszać to bezwzględnie obowiązujących przepisów właściwego dla danego Konsumenta prawa (w tym nie będzie stanowić niedozwolonych postanowień umownych) odpowiedzialność stron względem siebie zostaje ograniczona do wysokości wynagrodzenia pobranego przez Usługodawcę od Użytkownika w związku ze zdarzeniem będącym podstawą odpowiedzialności strony.
 5. Odpowiedzialność Użytkowników oraz Usługodawcy z tytułu utraconych korzyści jest wyłączona.
 6. Usługodawca informuje Użytkowników, że korzystanie z Usługi nie wpływa na bezpieczeństwo środków lokowanych na zewnętrznej Giełdzie. Środki lokowane są w portfelach na Giełdach wybranych przez Użytkownika i Usługodawcę nie ma wpływu na bezpieczeństwo tych środków. Użytkownik wybierając Giełdę powinien kierować się w szczególności własną oceną ryzyka w tym uwzględnić ryzyko związane z utratą wypłacalności danej Giełdy. Usługodawca nie odpowiada wobec Użytkownika za funkcjonowanie Giełdy wybranej przez Użytkownika.
 7. Usługodawca w ramach swojej działalności, w tym w ramach Platformy, nie świadczy usług doradczych – w szczególności usług związanych z doradztwem inwestycyjnym.
 8. Usługodawca nie odpowiada za działania Użytkowników, na które Usługodawca nie ma wpływu – w szczególności nie odpowiada za próby oszustw czy wyłudzeń, a także wprowadzenia w błąd, dokonywane przez Użytkowników, którzy pozostają poza kontrolą Usługodawcy.
 9. Usługodawca – w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Usługi, w tym poprawy jej bezpieczeństwa czy dodania nowych funkcji - może przeprowadzać przerwy techniczne, o których w miarę możliwości będzie informować Użytkowników z wyprzedzeniem. Usługodawca dochowa należytej staranności, aby przerwy techniczne były jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników.

§ 8 - Reklamacje

 1. Reklamacje mogą być składane przez Użytkownika:
  1. Drogą elektroniczną, na adres e-mail: [email protected]
  2. Pisemnie – na adres: AUTOMATED TRADING SYSTEMS SP Z O.O. ul. Tysiąclecia 101, 40-875 Katowice
 2. Reklamacja powinna zawierać opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz oznaczenie składającego reklamację, w sposób umożliwiający Usługodawcy jego identyfikację (np. poprzez wskazanie imienia i nazwiska Użytkownika lub adresu e-mail używanego w ramach Platformy).
 3. Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku Użytkowników będących Konsumentami – brak odpowiedzi na reklamację uznaje się za jej uznanie.
 4. Usługodawca przekazuje odpowiedź na reklamację na trwałym nośniku, w szczególności za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 5. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia – Usługodawca zwraca się do Użytkownika z wnioskiem o jej uzupełnienie.
 6. Procedura reklamacyjna nie wyłącza praw Użytkownika, w szczególności będącego Konsumentem, przysługujących mu na podstawie właściwych przepisów prawa.
 7. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych metod dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:
  1. Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej (dla Użytkowników z Polski);
  2. Miejskiego (powiatowego) Rzecznika Konsumentów (dla Użytkowników z Polski);
  3. Innych właściwych dla danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej organów pozasądowego dochodzenia roszczeń;
  4. Platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr;
   - dodatkowe informacje na temat polubownego rozwiązywania sporów dostępne są m.in. w serwisie: http://polubowne.uokik.gov.pl
 8. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

§ 9 - Obowiązywanie Umowy i jej zmiana

 1. Umowa pomiędzy Użytkownikami i Usługodawcą zawierana jest w oparciu o Regulamin za pośrednictwem Platformy. Rozwiązanie Umowy również dokonywane jest poprzez Platformę.
 2. W przypadku Użytkowników nie będących Konsumentami prawem właściwym w sprawach związanych z Regulaminem (w tym Usługą) jest prawo polskie. W przypadku Użytkowników będących Konsumentami stosuje się prawo polskie, przy czym wybór prawa polskiego dokonywany jest bez uszczerbku dla ochrony, jaką zapewniają konsumentom bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa miejsca ich zwykłego pobytu, a także przepisy prawa europejskiego lub innego właściwego Konsumentowi – zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rozporządzenie Rzym I), oznacza to w szczególności, że jeśli właściwe dla danego Konsumenta przepisy krajowe przewidują ochronę szerszą niż wynikająca z niniejszego Regulaminu lub prawa polskiego – stosuje się tę ochronę szerszą.
 3. Jeśli jakiekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu prowadziłoby do ograniczenia praw Konsumenta przysługujących mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (w tym właściwych w oparciu o przepisy rozporządzenia Rzym I), których stosowania w relacji z Konsumentem nie można ograniczyć lub wyłączyć – w stosunku do Użytkownika będącego Konsumentem tych postanowień regulaminu nie stosuje się.
 4. Usługodawca uprawnione jest do zmiany niniejszego Regulaminu (w tym Umowy) wyłącznie z ważnych przyczyn, wskazanych w ust. 5, pod warunkiem uprzedniego poinformowania Użytkownika o planowanych zmianach, za pośrednictwem wiadomości e-mail, na co najmniej 7 dni przed proponowaną zmianą.
 5. Za ważne przyczyny wypowiedzenia lub zmiany Regulaminu lub Umowy uznaje się:
  1. dostosowanie Usługi lub Platformy do przepisów prawa mających na nie wpływ;
  2. zmianę lub pojawienie się nowych opłat o charakterze publiczno-prawnym, mających wpływ na świadczenie Usług;
  3. poprawę funkcjonalności Usług lub działania zmierzające do zwiększenia konkurencyjności Usług;
  4. poprawę bezpieczeństwa świadczonych usług;
  5. rekomendacje, zalecenia lub innego typu wnioski i zalecenia od organy administracji publicznej, w szczególności organów nadzoru rynków finansowych takich jak EBA czy właściwe organy krajowe (np. Komisja Nadzoru Finansowego);
  6. zmiany kosztów usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych, kosztów utrzymania i obsługi infrastruktury w zakresie wykorzystywanym w ramach świadczenia usług.
 6. Brak sprzeciwu Użytkownika wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z wyrażeniem na nie zgody.
 7. Użytkownik przed proponowaną datą wejścia w życie zmian ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat.
 8. Jeśli Użytkownik zgłosi sprzeciw do proponowanych zmian, lecz nie dokona wypowiedzenia umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym wejście w życie proponowanych zmian.
 9. W przypadku sporów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem sądem właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

§ 10 - Odstąpienie od Umowy (dotyczy tylko Użytkowników będących Konsumentami)

 1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej z Usługodawcą. Może on odstąpić od Umowy zawartej z Usługodawcą w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Odstąpienie od Umowy może zostać dokonane w szczególności poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać przekazane Usługodawcy drogą elektroniczną lub na piśmie, na adresy wskazane w niniejszym Regulaminie.
 3. Rozpoczęcie świadczenia Usług mających charakter odpłatny, przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, odbywa się wyłącznie na żądanie Użytkownika będącego Konsumentem, złożone za pośrednictwem Platformy. W przypadku odstąpienia od Umowy po złożeniu takiego żądania – Użytkownika ponosi koszty Usług wykonanych na jego żądanie.
 4. Użytkownik nie może odstąpić od umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.